مرثیه ای برای یک رویا

عبور یعنی لحظه هایی که میروی...سالهایی که می مانم

» خدا با ماست ؟! :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» سگ :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» طعم گس تو :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» !حرفی برای نگفتن که درد شد :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» ماجرای آقای گوشه :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» روایت یک خستگی مفرط 2 :: ٦ بهمن ۱۳۸٩
» روایت یک خستگی مفرط :: ٥ بهمن ۱۳۸٩
» !که چی مثلا؟ :: ٥ بهمن ۱۳۸٩

Design By : nightSelect.com