مرثیه ای برای یک رویا

عبور یعنی لحظه هایی که میروی...سالهایی که می مانم

اسفند 89
2 پست
بهمن 89
6 پست